Sektor obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnost kulturno-umetničkih društava Slovenije na području kulture, prevashodno, aktivnosti folklornih ansambala, pevačkih grupa, orkestara i pozorišnih aktivnosti;

2) unapređenje aktivnosti pojedinačnih sekcija kulturno-umetničkih društava: folklorne, pevačke, orkestarske, pozorišne, likovne;

3) koordinaciju svih aktivnosti u oblasti kulture na području Slovenije;

4) ostvarivanje radnih kontakata sa predstavnicima kulture (umetničkim rukovodiocima, mentorima folklornih i pevačkih grupa, orkestara, dramskih saradnika) iz pojedinih kulturno-umetničkih društava Slovenije;

5) saradnja sa srpskim kulturno-umetničkim društvima izvan Slovenije – u matici i dijaspori;

6) saradnja sa slovenačkim institucijama kulture i kulturno-umetničkim društvima;

7) izbor predstavnika koji zastupa kulturne delatnosti u organizacijama van Slovenije.

U Sektoru za kulturu obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice – odbori:

I Odbor za folklor koji obavlja poslove koji se odnose na:

aktivnosti folklornih sekcija koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
koordinaciju folklornih aktivnosti na području cele Slovenije;
organizaciju stručnih usavršavanja za umetničke rukovodioce, buduće umetničke rukovodioce i mentore folklornih grupa;
organizaciju godišnjeg folklornog festivala kao kvalifikacije za Evropsku smotru srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu;
organizaciju gostovanja i razmene između folklornih ansambala u Sloveniji;
pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
organizacija zajedničkih folklornih aktivnosti (intenzivni vikendi u određenim gradovima);
redovno obaveštavanje umetničkih rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
pripremu registra srpskih folklornih ansambala Slovenije;
druge poslove u vezi sa folklornim aktivnostima srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

II Odbor za pevačke grupe koji obavlja poslove koji se odnose na:

aktivnosti pevačkih grupa koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
koordinaciju aktivnosti pevačkih grupa na području Slovenije;
organizaciju stručnih usavršavanja za mentore i buduće mentore pevačkih grupa;
organizaciju godišnjeg pevačkog festivala/koncerta;
organizaciju gostovanja i razmene između pevačkih grupa unutar Slovenije;
pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
organizaciju zajedničkih aktivnosti pevačkih grupa (intenzivni vikendi u određenim gradovima,
poseta festivalima pevačkih grupa u Srbiji i Republici Srpskoj);
redovno obaveštavanje rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
pripremu registra pevačkih grupa;
druge poslove u vezi sa aktivnostima pevačkih grupa srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

III Odbor za orkestar koji obavlja poslove koji se odnose na:

priprema registra muzičara na području Slovenije;
osnivanje orkestra u Ljubljani sa muzičarima iz različitih kulturno-umetničkih društava;
pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
koordinaciju sa folklornim i pevačkim sekcijama;
redovno obaveštavanje rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
pripremu registra pevačkih grupa;
druge poslove u vezi sa muzičkom delatnošću srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

IV Odbor za pozorište koji obavlja poslove koji se odnose na:

aktivnosti pozorišnih sekcija koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
koordinaciju aktivnosti pozorišnih sekcija na području cele Slovenije;
organizaciju stručnih usavršavanja za mentore i buduće mentore pozorišnih sekcija;
pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
organizaciju zajedničkih aktivnosti pozorišnih sekcija
(intenzivni vikendi u određenim gradovima, poseta pozorištima u Srbiji i Republici Srpskoj);
redovno obaveštavanje rukovodilaca pozorišnih sekcija o svim aktivnostima u Sloveniji;
pripremu registra pozorišnih sekcija;
druge poslove u vezi sa pozorišnim sekcijama srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.