Sektor obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnost kulturno-umetničkih društava Slovenije na području kulture, prevashodno, aktivnosti folklornih ansambala, pevačkih grupa, orkestara i pozorišnih aktivnosti;

2) unapređenje aktivnosti pojedinačnih sekcija kulturno-umetničkih društava: folklorne, pevačke, orkestarske, pozorišne, likovne;

3) koordinaciju svih aktivnosti u oblasti kulture na području Slovenije;

4) ostvarivanje radnih kontakata sa predstavnicima kulture (umetničkim rukovodiocima, mentorima folklornih i pevačkih grupa, orkestara, dramskih saradnika) iz pojedinih kulturno-umetničkih društava Slovenije;

5) saradnja sa srpskim kulturno-umetničkim društvima izvan Slovenije – u matici i dijaspori;

6) saradnja sa slovenačkim institucijama kulture i kulturno-umetničkim društvima;

7) izbor predstavnika koji zastupa kulturne delatnosti u organizacijama van Slovenije.

 

U Sektoru za kulturu obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice – odbori:

 

I Odbor za folklor koji obavlja poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti folklornih sekcija koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
 • koordinaciju folklornih aktivnosti na području cele Slovenije;
 • organizaciju stručnih usavršavanja za umetničke rukovodioce, buduće umetničke rukovodioce i mentore folklornih grupa;
 • organizaciju godišnjeg folklornog festivala kao kvalifikacije za Evropsku smotru srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu;
 • organizaciju gostovanja i razmene između folklornih ansambala u Sloveniji;
 • pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
 • organizacija zajedničkih folklornih aktivnosti (intenzivni vikendi u određenim gradovima);
 • redovno obaveštavanje umetničkih rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
 • pripremu registra srpskih folklornih ansambala Slovenije;
 • druge poslove u vezi sa folklornim aktivnostima srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

 

II Odbor za pevačke grupe koji obavlja poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti pevačkih grupa koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
 • koordinaciju aktivnosti pevačkih grupa na području Slovenije;
 • organizaciju stručnih usavršavanja za mentore i buduće mentore pevačkih grupa;
 • organizaciju godišnjeg pevačkog festivala/koncerta;
 • organizaciju gostovanja i razmene između pevačkih grupa unutar Slovenije;
 • pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
 • organizaciju zajedničkih aktivnosti pevačkih grupa (intenzivni vikendi u određenim gradovima,
  poseta festivalima pevačkih grupa u Srbiji i Republici Srpskoj);
 • redovno obaveštavanje rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
 • pripremu registra pevačkih grupa;
 • druge poslove u vezi sa aktivnostima pevačkih grupa srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

 

III Odbor za orkestar koji obavlja poslove koji se odnose na:

 • priprema registra muzičara na području Slovenije;
 • osnivanje orkestra u Ljubljani sa muzičarima iz različitih kulturno-umetničkih društava;
 • pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
 • koordinaciju sa folklornim i pevačkim sekcijama;
 • redovno obaveštavanje rukovodilaca o svim aktivnostima u Sloveniji;
 • pripremu registra pevačkih grupa;
 • druge poslove u vezi sa muzičkom delatnošću srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.

 

IV Odbor za pozorište koji obavlja poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti pozorišnih sekcija koje deluju unutar srpskih kulturno-umetničkih društava Slovenije;
 • koordinaciju aktivnosti pozorišnih sekcija na području cele Slovenije;
 • organizaciju stručnih usavršavanja za mentore i buduće mentore pozorišnih sekcija;
 • pripremu plana i programa rada koji se predlaže na skupštini SSS;
 • organizaciju zajedničkih aktivnosti pozorišnih sekcija
  (intenzivni vikendi u određenim gradovima, poseta pozorištima u Srbiji i Republici Srpskoj);
 • redovno obaveštavanje rukovodilaca pozorišnih sekcija o svim aktivnostima u Sloveniji;
 • pripremu registra pozorišnih sekcija;
 • druge poslove u vezi sa pozorišnim sekcijama srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji.