Сектор обавља послове који се односе на:

1) активност културно-уметничких друштава Словеније на подручју културе, превасходно, активности фолклорних ансамбала, певачких група, оркестара и позоришних активности;

2) унапређење активности појединачних секција културно-уметничких друштава: фолклорне, певачке, оркестарске, позоришне, ликовне;

3) координацију свих активности у области културе на подручју Словеније;

4) остваривање радних контаката са представницима културе (уметничким руководиоцима, менторима фолклорних и певачких група, оркестара, драмских сарадника) из појединих културно-уметничких друштава Словеније;

5) сарадња са српским културно-уметничким друштвима изван Словеније – у матици и дијаспори;

6) сарадња са словеначким институцијама културе и културно-уметничким друштвима;

7) избор представника који заступа културне делатности у организацијама ван Словеније.

 

У Сектору за културу образоване су следеће уже унутрашње јединице – одбори:

 

I Одбор за фолклор који обавља послове који се односе на:

 • активности фолклорних секција које делују унутар српских културно-уметничких друштава Словеније;
 • координацију фолклорних активности на подручју целе Словеније;
 • организацију стручних усавршавања за уметничке руководиоце, будуће уметничке руководиоце и менторе фолклорних група;
 • организацију годишњег фолклорног фестивала као квалификације за Европску смотру српског фолклора дијаспоре и Срба у региону;
 • организацију гостовања и размене између фолклорних ансамбала у Словенији;
 • припрему плана и програма рада који се предлаже на скупштини ССС;
 • организација заједничких фолклорних активности (интензивни викенди у одређеним градовима);
 • редовно обавештавање уметничких руководилаца о свим активностима у Словенији;
 • припрему регистра српских фолклорних ансамбала Словеније;
 • друге послове у вези са фолклорним активностима српских културно-уметничких друштава у Словенији.

 

II Одбор за певачке групе који обавља послове који се односе на:

 • активности певачких група које делују унутар српских културно-уметничких друштава Словеније;
 • координацију активности певачких група на подручју Словеније;
 • организацију стручних усавршавања за менторе и будуће менторе певачких група;
 • организацију годишњег певачког фестивала/концерта;
 • организацију гостовања и размене између певачких група унутар Словеније;
 • припрему плана и програма рада који се предлаже на скупштини ССС;
 • организацију заједничких активности певачких група (интензивни викенди у одређеним градовима,
  посета фестивалима певачких група у Србији и Републици Српској);
 • редовно обавештавање руководилаца о свим активностима у Словенији;
 • припрему регистра певачких група;
 • друге послове у вези са активностима певачких група српских културно-уметничких друштава у Словенији.

 

III Одбор за оркестар који обавља послове који се односе на:

 • припрема регистра музичара на подручју Словеније;
 • оснивање оркестра у Љубљани са музичарима из различитих културно-уметничких друштава;
 • припрему плана и програма рада који се предлаже на скупштини ССС;
 • координацију са фолклорним и певачким секцијама;
 • редовно обавештавање руководилаца о свим активностима у Словенији;
 • припрему регистра певачких група;
 • друге послове у вези са музичком делатношћу српских културно-уметничких друштава у Словенији.

 

IV Одбор за позориште који обавља послове који се односе на:

 • активности позоришних секција које делују унутар српских културно-уметничких друштава Словеније;
 • координацију активности позоришних секција на подручју целе Словеније;
 • организацију стручних усавршавања за менторе и будуће менторе позоришних секција;
 • припрему плана и програма рада који се предлаже на скупштини ССС;
 • организацију заједничких активности позоришних секција
  (интензивни викенди у одређеним градовима, посета позориштима у Србији и Републици Српској);
 • редовно обавештавање руководилаца позоришних секција о свим активностима у Словенији;
 • припрему регистра позоришних секција;
 • друге послове у вези са позоришним секцијама српских културно-уметничких друштава у Словенији.